Rubinsteina Street
Sevkabel port (Kozhevennaya line, 40)
Kazan cathedral (Kazanskaya square, 2)
Dvortsovaya square
Isaakievsky cathedral (St. Isaac's square, 4)
Loft (Ligovsky prospect 74)
Golitsyn Loft (Fontanka river embankment, 20)
Annenkirche (Kirochnaya St. 8В)
Bergold Centre (Grazhdanskaya St.13-15)
Open-air art gallery at Radischeva. Designed by Oleg Lukianov.